Algemene voorwaarden

Voetbaldagen

Coronamaatregelen

Ook wij zijn ons bewust van de huidige situatie en hebben ons beleid hierop aangepast. Het advies van het RIVM en de maatregelen van de plaatselijke club zijn hierbij leidend. Daarnaast doen we alles om voor een veilig sportklimaat te zorgen.

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier via onze website.
Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen. (Volgorde van binnenkomst betaling is leidend voor het aantal inschrijvingsplaatsen).

Annuleren

Wij willen graag voor iedereen de kosten erg laag houden. Eten, drinken, materiaal, tenue's en aantal trainers wordt afgestemd op het aantal deelnemers die worden aangemeld. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn de kosten van het tenue (€ 42,50) en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering vanaf de inschrijving tot aan 30 dagen voor aanvang voetbaldagen 25 %
  • Bij annulering tot 29 dagen voor aanvang van de voetbaldagen 40 %
  • Bij annulering tot 16 dagen voor aanvang van de voetbaldagen 60 %
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de voetbaldagen: 80 %
  • Bij annulering in de week voorafgaand het evenement of later: de volle inschrijfkosten

Indien u betaald heeft voor een annuleringsverzekering, zijn naast de kosten van de annuleringsverzekering de volgende kosten verschuldigd:

  • Bij annulering vanaf de inschrijving tot aan 30 dagen voor aanvang voetbaldagen 0 %
  • Bij annulering tot 29 dagen voor aanvang van de voetbaldagen: 0% (alleen kosten tenue)
  • Bij annulering tot 16 dagen voor aanvang van de voetbaldagen: 0% (alleen kosten tenue)
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de voetbaldagen: 0% (alleen kosten tenue)
  • Bij annulering in de week voorafgaand het evenement of later: 20% (plus kosten tenue)

Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail).
(Tenue wordt kan eventueel worden opgehaald)

Wijzigen

Mocht u door omstandigheden de locatie van de voetbaldagen willen aanpassen, dan kan dit bij voldoende ruimte op de betreffende locatie kosteloos(tot 12 weken voor aanvang). Ook kleine wijzigingen zoals telefoonnummer, emailadres, medicijngebruik etc. graag doorgeven via: voetbaldagen@ceesdegeus.nl.

Overmacht

Indien de Voetbaldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, zijn we gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een voetbaldagen. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 48 deelnemers per kamp. Wij dienen de deelnemer minimaal twee weken vóór aanvang van de voetbaldagen hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels

BELANGRIJK:

Bij de sportieve voetbaldagen past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van onze Voetbaldagen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het project. Wij danken u voor uw begrip.

Je persoonlijke gegevens

Artikel 3, lid 2 van de consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de voetbaldagen van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) deelnemersgenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je één van de voetbaldagen boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen.

Het melden van bijzonderheden

Als je bij ons één van de voetbaldagen wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als blijkt dat bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten. Wij willen graag dat alle deelnemers met veel plezier deze dagen beleeft, hiervoor moeten we van tevoren precies weten welke spelers er worden opgegeven.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ons en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Wij aanvaarden – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van ons, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de voetbaldagen af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende dagen zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet

Wil je graag aan de voetbaldagen deelnemer en heb je een dieet? Geen probleem.. Vul op het inschrijfformulier wel alles over je dieet in s.v.p.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van de voetbaldagen bij de club bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de club gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s

Tijdens de voetbaldagen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor de Voetbaldagen, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de voetbaldagen kenbaar te maken.

Verzekeringen

Het is voor de deelnemers verplicht dat zij in het bezit zijn van een ziektekostenverzekering. Indien gewenst dient men zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Neem altijd het bewijs van je verzekering(en) mee.

Contact Info
U kunt ook direct contact met ons opnemen.

voetbaldagen@ceesdegeus.nl

06-3903 2337

Gildenweg 23A 1695 GD Blokker

Meer info over de voetbaldagen
Schrijf je nu in!